Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Черби сумуга Субурган ажыткан

09 Июля 2019 - 13:10

Черби сумунуң амыдыралынга июль 7-де онзагай болуушкун болган. Суур девискээринге ыдыктыг Субурганны тудуп дооскаш, ажыглалга киирген. 

Байырлалга ТР-ниң Дээди Хуралында комитет даргазы Юрий Кара-оол киржип, чербижилерге болгаш сумунуң аалчыларынга байыр чедирген.

- Чаа Субурган сумунуң улуг-биче чурттакчыларынга, ооң үнген-кирген чонунга, назылап-кыраан хоочуннарынга сагыш-сеткил оожургалын эккеп, чаагай үүлени моон соңгаар хайырлаар боор дээрзинге бүзүрел улуг.

Онза чараш Черби девискээринде сумунуң Субурганын чурттакчыларның эгелээшкини-биле арыг ак сеткилдиг, буянныг кижилерниң болгаш шажынчы башкыларның чаңгыс деми-биле тудуп кылган. Субурган кайгамчык күштерниң үнер дөзү, уян сеткилдиг кижи амытанның камгалакчызы, бистиң шуптувусту өжээн-хомудалдан, адааргак сеткилден, бужар бак чүүлдерден арыглап чоруур езулуг-ла амылыг, ыдыктыг Бурган өргээзи болур – деп, Юрий Валерьевич чугаалааш, – кайгамчык чайгы хүнде Чербиниң чурттакчыларынга чүрээниң ханызындан изиг байыр чедирип, амыдырал-чуртталгазынга аас-кежикти, амыр-тайбың амыдыралды күзээн!


Возврат к списку