Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Шаг аазы Шагаа-биле, чонувус!

26 февраля 2017 - 12:32

Хүндүлүг чонум!

Ак-көк дээр адаанда авыралдыг ава Тывавыска шаг-төөгүден бээр аймак-төрел болуп алгаш, омак-хөглүг демдеглеп чораанывыс өндүр улуг Шагаа байырлалын таварыштыр Силер-биле чолукшуп, ал-бодуңарга аас-кежикти, аал-ораныңарга амыр-тайбың амыдыралды, ажыл-ижиңерге чедиишкиннерни Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) өмүнээмден күзээрин чөпшээреп көрүңер!

Үнүп орар от олуттуг кызылсымаар Дагаа чылында бурунгу Тыва черивиске эки болуушкуннар элбек, а думаа-ханаа өршээлдиг-ле болзун деп Силерниң-биле кады йөрээп ор мен!

Бо хонуктарда он-он чылдар иштинде эгин кожа амыдырап, чурттап чоруурувус славян уктуг орус чонувус Масленица байырлалын демдеглеп турар.  Оларның байырлалы база Часкы шагның келгениниң демдеглели. Чараш оюн-тоглаалыг, хөглүг Масленица-биле чаңгыс чер-чурттугларывыска база байырдан чедирээли.

Бо хамык чоннуң байырлалдарын сагыш-сеткиливис сергек, хей-аъдывыс бедик уткуп, демдеглеп эрттирээли.

Республиканың бурунгаар хөгжүлдези дээш бир демниг ажылывыс моон-даа соңгаар уламчылаарынга идегеп, чаа үнүп орар Дагаа чылында чаагай күзелдериңер ыяап-ла бүдер болурун күзедим!

Хүндүткел-биле,

ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К. Даваа 

Теги:


Возврат к списку