Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Тыва дыл хүнү-биле!

01 ноября 2020 - 06:09

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) мурнундан силер бүгүдеге Тыва дыл хүнү-биле байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер!

Дыл – чоннуң бот-тускайлаң, онзагай чоруунуң үндезини, кол демдээ болгаш сагыш-сеткилиниң илередикчизи. Бистиң төрээн дылывыс ниити түрк уктуг болза-даа, чүс-чүс чылдар дургузунда кожа-хелбээ чурттап чоруурувус орус, моол чоннарның дылдарындан база хөй сөстерни үлегерлеп алгаш, өскелерге дөмейлешпес чараш дылды хевирлеп тургускан.

Тыва улус үе-дүптен бээр байлак культуралыг, онзагай төөгүлүг, чечен-мерген дылдыг. Өгбелеривис дылының дузазы-биле бодунуң салгалдарын эки мөзү-бүдүштүг, төрээн черинге болгаш чонунга бердинген төлептиг кижилер кылдыр кижизидип чораан. Ол дээрге чүс-чүс чылдар дургузунда хынаттынган күш-түр. Дылывыстың сөскүрүн, чаражын, байлаан чүгле ону хүн бүрүде ажыглап чоруур кижи билир.

Төрээн дылывыска баштайгы алфавиттерни тус-тузунда бижип тургускан лама-башкы Лопсан-Чимит Монгушка болгаш профессор Александр Адольфович Пальмбахка өөрүп четтиргенивисти илередип чоруур бис. Тыва дылдың шинчилекчилери, камгалакчылары болгаш нептередикчилери Шулуу Чыргал-оолович Сатты, Доруг-оол Алдын-оолович Монгушту, Борис Исакович Татаринцевти дээш, өскелерни-даа тыва чон утпайн, чылыы-биле сактып чоруур.

Амгы үеде республиканың күрүне эрге-чагырга черлеринде ажыл-агый чорудулгазы ийи дылда чоруп турар. Дээди Хуралдың (парламентиниң) документилерин тыва дылче очулдурары чурумчаан. Ол дээрге, тыва дылды камгалап арттырарының, а харын-даа улам сайзырадырының хемчеглериниң бирээзи болур.

Төрээн дылывысты үнелеп, ону үргүлчү ажыглап, аныяк салгалдарга байлак хевээр дамчыдып бээрин кижи бүрүзү бодунуң дорт хүлээлгези кылдыр көрүп, ону сайзырадыры-биле тодаргай базымнарны кылып чорууруңарны күзедим. Бо чараш национал каттыжылга – Тыва дыл хүнү-биле өг-бүлеңерге аас-кежикти, ажыл-агыйыңарга чедиишкиннерни күзеп тур мен!

Тыва дыл – мөңге чорзун!

Тыва дыл – делгерезин!

Хүндүткел-биле,

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К. Даваа

Теги:


Возврат к списку