Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Соңгукчулар-биле ээлчеглиг ужуражыышкыннар

05 Марта 2018 - 15:36

Эрткен дыштаныр хүннерде, март 3-4-те, Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутаттары Александр Санчат биле Эрес Хайын олар боттарының соңгулда округунга ажылдаан. Бо удаа Тес-Хем кожууннуң ырак-узак О-Шынаа биле Ү-Шынаа сумуларга четкеннер.

Депутаттар баштай-ла сумуларның уруглар садтарынга, школаларга, фельдшер-акушер пунктуларынга, клубтарга барып, оларның коллективтери-биле ужуражып, ажыл-агыйжы чугааларны кылганнар. Барган черлеринге черле куруг четпээннер: сумуларның уруглар садтарынга ойнаарактарны, школаларга, клубтарга спортчу бөмбүктерни, хөйлеңнерни, номнарны дээш, өске-даа чүүлдерни боттарындан белек кылдыр сунуп, чылыг-чымчак күзээшкиннерни чугаалааннар.

Барган суурларының удуртукчулары, тус чер депутаттары-биле база ужурашканнар. Оларның-биле суурларның хөгжүлдезиниң, «Чурттап чоруур суурум» деп төлевилелге сумуларның киржилгезиниң, «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» биле «Чемгерикчи инээвис» деп губернатор төлевилелдериниң боттандырылгазының дугайында чугааларны кылган.

О-Шынаа сумуда сайгарлыкчы Саида Янзоонуң чаа ажыткан садыынга барып, ажыл-агыйжы чугаа кылганнар. Сайгарлыкчы садыында бодунуң өг-бүлезиниң кылганы чаагай манчы-буузазын суурунуң чурттакчыларынга садып-сайгарып турар. Көдээ сайгарлыкчының хой эъдинден кылган амданныг чемнери Кызыл хоорайда эки саттынып, садып алыкчыларның бедик үнелелдерин ап турарын ооң бодундан билип алганнар. Депутаттар А. Санчат биле Э. Хайын көдээ сайгарлыкчының ажылга кызымаан, чедиишкинин үнелеп демдеглээн.

Кайы-даа суурга соңгукчулар-биле ужуражылгаларны организастаан. Көдээ чурттакчыларга РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң база ол ышкаш ТР-ниң Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Айыткалдарының кол уткаларын, ында салдынган бедик сорулгаларны тайылбырлап берип турганнар. Депутаттар ооң ангыда соңгукчуларынга тыва парламентиде боттарының кылып чорудуп турар ажылдарының дугайында база тодаргайы-биле чугаалап берген. Оларның аразында шиитпирлээн айтырыглар база хөй.

Ырак-узак суурларның чурттакчылары республиканың сайзыралы, бурунгаар базымы дээш Дээди Хурал (парламент), тыва Чазак биле Тес-Хем кожууннуң удуртулгазының демниг хөделиишкиннерин деткип турарын чаңгыс эвес удаа демдеглеп турган. Ылаңгыя «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» деп төлевилелди онзалап демдеглээннер.

Чурттакчылар-биле ужуражылгаларга Тес-Хем кожууннуң баштыңы – Төлээлекчилер хуралының даргазы Чодураа Донгак биле кожуун чагыргазының Өөредилге эргелелиниң начальниги Людмила Оюн олар киржип, чурттакчыларның кожуун амыдыралынга хамаарыштыр салган айтырыгларынга база тодаргай харыыларны берип турганнар.

Соңгукчулар-биле ужуражылгалар соонда, аныяк композитор, Кызылда уран чүүл училищезиниң хөгжүм башкызы Томас Монгуш баштаан чогаадыкчы бөлүк көрүкчүлерниң сонуургалын хайныктырган кончуг солун концерттерни көргүскеннер.Возврат к списку