Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Депутаттар А. Санчат биле Э.Хайын Тес-Хемниң көдээ ишчилеринге байыр чедирген

14 Февраля 2018 - 12:08

Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутаттары Шагаа-2018 байырлалының бүдүүзүнде кожууннарже - боттарының соңгулда округтарынче удаа-дараа үнүүшкүннерни кылып турар. 

Депутаттар Александр Санданович Санчат биле Эрес Свертевович Хайын олар бо чылгы Шагаада база Эрзинниң болгаш Тес-Хемниң элээн каш сумуларынга чедип, соңгукчулары-биле чолукшуурун шиитпирлээн.

Февраль 13-те олар Тес-Хем кожууннуң Ак-Эрик биле Белдир-Арыг сумуларга чорааннар. Баштай Ак-Эрикке чедип, ында ортумак школаның, уруглар садының коллективтери-биле ужурашкан. Ооң соонда сумунуң чурттакчылары-биле 2017 чылда кылып чоруткан депутат ажылдарының түңнелдерин үндүрген ужуражылганы эрттирген.

Соңгукчулар-биле ужуражылга үезинде тыва парламентиниң ажыл-чорудулгазын кыска таныштыргаш, боттарының соңгулда округунга кылып чоруткан ажылдарынга доктааганнар. Чыылганнар Россия Федерациязының Президентизиниң соңгулдаларының, «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» болгаш «Чемгерикчи инээвис», «Социал картофель», «Социал хөмүр-даш» губернатор төлевилелдериниң күүселдезиниң дугайында хөй айтырыгларны салган. Соңгукчулар ол төлевилелдерниң боттандырылгазын деткип турарын чажырбайн чугаалааннар.

Белдир-Арыг сумунуң төвүнде турар «Чодураа» КУБ-туң малчыннарының Шагаазынга оларның чалааны-биле киришкеннер. Малчыннарның идепкейлиг киржилгези-биле янзы-бүрү тыва оюн-тоглаалар, мөөрейлер бедик деңнелге солун эрткен. Йөрээл сөстер, мерген угаадыглар, чараш үлегер домактар, дүрген чугаалар үзүк-соксаал чок ында-мында дыңналып-ла турган. А.С. Санчат биле Э.С. Хайын олар байырлал үезинде ооң чайгаар-ла идепкейлиг киржикчилери болу бергеннер.

Депутаттар Тыва Республиканың Дээди Хуралының Даргазы Кан-оол Тимуровичиниң даалгазы-биле ооң база тыва парламентиниң, боттарының өмүнээзинден чораан сумуларның чурттакчыларынга Шагаа-биле байыр чедиргеннер. Олар четкен-не коллективинге, малчыннарга садып алганы белек-селектерин сунуп, аас-кежиктиң йөрээл сөстерин чугаалап чорааннар.

Фоточуруктар - Алдынай Соянныы.

 


Возврат к списку


При использовании и перепечатке материалов ссылка на khural.org обязательна