Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Аныяк малчыннар ассоциациязы

17 июля 2017 - 12:14

Өвүр кожууннуң Наадым байырлалының үезинде Өвүр кожууннуң аныяк малчыннары "Аныяк малчыннарга кыштаг" дээн ышкаш төлевилелдерни боттандырып, аныяктарга мал-маган-биле деткимчени берип турары дээш Тываның Чазаанга өөрүп четтиргенин илеретпишаан, аныяк малчыннар ассоциациязын тургузарының дугайында саналды кииргеннер.

Аныяк малчыннар ассосияциязы алызында барып малчыннарны бөлүглеп, аразында арга-дуржулгазын солчуп, бергедээшкиннерни кады сүмележип чорааш, ажып эртеринге улуг ужур-дузалыг болур. Ылаңгыя чаа малчыннап эгелээн аныяктарга өске малчыннарны эки танып, билип ап чорууру артык эвес. 

Шак ынчалдыр малчыннар аразында демниг чоруур болза, оорларга-даа, кокайларга-даа, бойдустуң халаптарынга-даа алыспас болур. Ынчан Тывага мал ажылы моон-даа улам сайзыраар деп саналдааннар.Возврат к списку